Door de Kindpartners en het Sportbedrijf Kaag & Braassem wordt gewerkt aan de nieuwe gezamenlijke huisvesting voor Kindcentrum Noord en De Tweesprong aan de noordzijde van het Sportpad. Met behulp van een architect is de afgelopen tijd nagedacht over het ontwerp van het gebouw, dat is uitgewerkt in een schetsontwerp. De natuur is een belangrijke inspiratie voor het ontwerp. Zo wordt er gewerkt met veel natuurlijke materialen (binnen en buiten) en worden bomen zoveel als mogelijk behouden en geïntegreerd in het ontwerp. Daarnaast speelt verbinding tussen verschillende ruimten een grote rol, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en functies. Er is ook gekeken naar de hoogte van het gebouw die nodig om alle functies een plek te geven. Over het hele gebouw zijn verschillende hoogtes, met een maximum hoogte van 15 meter. (Er wordt nog onderzocht of deze hoogte nodig is of naar beneden bijgesteld kan worden).  

De presentatie van het Schetsontwerp kunt u hier bekijken. Daarnaast is er ook een bezonninngsstudie gemaakt wat de zon en schaduwwerking in de huidige én nieuwe situatie laat zien.  

Voortgang plannen zuidzijde Sportpad
In november 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen en het gevraagde budget voor de ontwikkeling van de zuidkant van het Sportpad. De plannen worden nu verder uitgewerkt. Er wordt uiteraard ook goed nagedacht over de aansluiting tussen de ontwikkeling aan de noord- en de zuidzijde. Niet alleen in uitstraling, maar ook in gebruik van ruimte en samenwerking.   

Vervolg – Bestemmingsplanprocedure 
Om de vernieuwing van het Sportpad mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Hierin staat o.a. beschreven wat op welke plek gebouwd wordt, voor welke functies en wat de maximale afmetingen zijn. De verwachting is dat het plan op 28 februari 2023 wordt besproken in het college van burgemeester en wethouders. Daarna start de bestemmingsplanprocedure: het plan ligt dan zes weken ter inzage (periode maart-april 2023). In die periode is ruimte om reactie te geven op het plan. Dit wordt een zienswijze genoemd. Na het behandelen van de reacties kan het bestemmingsplan definitief gemaakt worden en voorgelegd worden aan de gemeenteraad voor vaststelling. Op www.overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice over ‘berichten over uw buurt’. Dan krijgt u bericht over de publicaties uit uw buurt.   

Inrichting in latere fase 
Op dit moment is nog niet uitgewerkt waar de bomen precies komen, hoe bankjes en lantarenpalen komen te staan en welk groen aangeplant wordt. Deze inrichting wordt in een latere fase uitgewerkt. We organiseren daarover nog een apart moment voor omwonenden van het Sportpad.